شرکت بین المللی پارسیان پخش بیژن

شرایط احراز : 

آشنایی با امور خزانه داری – مغایرت گیری بانکی – عملیات اسناد دریافتنی و پرداختنی – امور صندوق

Menu