شرکت بین المللی پارسیان پخش بیژن

شرایط احراز : 

آشنایی با قرارداد های بیمه های تجاری (آتش سوزی – مسئولیت و تکمیلی درمان ) منضبط و مسئولیت پذیر – مقید به رفتار سازمانی

Menu