شرکت بین المللی پارسیان پخش بیژن

شرایط احراز : 

مسلط به امور فروش و آشنایی با کلیه تعاونی ها – منضبط و مسئولیت پذیر – مقید به رفتار سازمانی – روابط عمومی بالا

Menu