شرکت بین المللی پارسیان پخش بیژن

شرایط احراز :

مسلط به مسیربندی و هدایت و راهبری بازاریابان – آشنایی کامل به مناطق شهر تهران – آشنایی کامل به نرم افزار های مرتبط – دارای روحیه کار تیمی – توان سرپرستی – منضبط و مسئولیت پذیر – مقید به رفتار سازمانی

Menu