شرکت بین المللی پارسیان پخش بیژن

شرایط احراز :

مقید به نظم و انضباط فردی و سازمانی – آشنا به چیدمان – مسئولیت پذیر

فهرست