شرکت بین المللی پارسیان پخش بیژن

شرایط احراز : 

آدارچی – مسلط به اصول پذیرایی در جلسات – مقید به نظم و انضباط فردی و سازمانی – ضامن معتبر

فهرست