شرکت بین المللی پارسیان پخش بیژن

شرایط احراز : 

آشنابی با امور پرسنلی و کارگزینی – آشنایی با نرم افزار های حضور و غیاب علم و صنعت – آشنایی با قوانین کار و تامین اجتماعی – منضبط و مسئولیت پذیر – مقید به رفتار سازمانی

فهرست