شرکت بین المللی پارسیان پخش بیژن

شرایط احراز : 

آشنا به مناطق کرج – ساکن کرج – محل کار تهران – داشتن وسیله نقلیه الزامی است

فهرست