شرکت بین المللی پارسیان پخش بیژن

شریط احراز : 

آشنایی کامل به مناطق شهر تهران – دارای روحیه تیمی – منضبط و مسئولیت پذیر – مقید به رفتار سازمانی

فهرست