شرکت بین المللی پارسیان پخش بیژن

شرایط احراز : 

آشنایی کامل به مناطق تهران – دارای روحیه تیمی – منضبط و مسئولیت پذیر – مقید به رفتار سازمانی

فهرست