شرکت بین المللی پارسیان پخش بیژن

شرایط احراز : 

مقید به نظم و انضباط فردی و سازمانی – آشنا با رانندگی لیفتراک – مسئولیت پذیر – دارای روحیه کار تیمی

فهرست